A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Ліцей №1 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області"

Виховна діяльність

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про повну загальну середню освіту

(Витяг)

Останні зміни внесено: Закон України від 13.07.2020 № 764-IX

 

Стаття 15. Виховний процес

1. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладах освіти і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовуватися на формування:

 • відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;
 • патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;
 • усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;
 • громадянської культури та культури демократії;
 • культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;
 • культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

2. Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

 

Організація виховної роботи в закладі

      Виховна система закладу - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності учасників освітнього процесу. Виховання тісно поєднується з навчальною діяльністю та вплетене органічно в освітній процес. У школі відбувається морально-етичне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в закладі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім'ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національно-патріотичного виховання, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

        Виховна система школи розроблена відповідно до Законів України: «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX, ст.5, «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства»(ст.10), Конвенції ООН про права дитини, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 рокуПостанова Кабінету міністрів України від 09 жовтня 2020 №932 Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020—2025 рокиУказ Президента України "Про стратегію національно-патріотичного виховання на 2020-2025", де затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»Наказу МОН від 06 червня 2022р. №527 «Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року», Листа МОНУ від Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року №1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти 2022/2023 навчального року», документів органів місцевого самоврядування, обласного Департаменту освіти, Статуту школи.

 

       Головне завдання виховної діяльності закладу  - створення умов для активної життєвої позиції учнів, громадянського самовираження і самореалізації, максимального задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку. забезпечення благополуччя дитини через створення безпечного середовища для її фізичного, духовного, морального здоров’я.

     Мета виховної роботи закладу  - формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально  особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми мирним шляхом, творити себе і оточуючий світ».

 

Завдання виховної системи:

 • впровадження інноваційних технологій у процес формування патріотичних почуттів, громадянських та соціальних компетентностей дітей та учнівської молоді;
 • організація національної системи виховання у контексті рефлексії 30-річного шляху гідності та патріотизму українців;
 • поважне ставлення до державної мови та державних символів України, дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу;
 • розвиток в учнів усвідомленої потреби в дотриманні Конституції України та законів України, нетерпимості до проявів корупції та хабарництва, усвідомленого обов’язку захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • вироблення навичок здорового та безпечного способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • формування демократичної культури, толерантного ставлення дітей і молоді до культурного плюралізму, цінностей інших народів та національних меншин.

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

Компетентнісний потенціал виховання  забезпечує можливість усебічного розвитку особистості дитини на основі ключових компетентностей:

 • спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами;
 • спілкування іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у природничих науках і технологіях;
 • інформаційно-цифрова компетентність;
 • уміння вчитися впродовж життя;
 • ініціативність і підприємливість;
 • соціальна та громадянська компетентності;
 • обізнаність та самовираження у сфері культури;
 • екологічна грамотність і здорове життя.

 

Система виховної роботи школи забезпечує:

 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
 • розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
 • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
 • соціальну захищеність і підтримку учнів;
 • співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;
 • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
 • концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора